POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Conde de Valicourt, mitjançant la present Política de Privacitat, informa als seus USUARIS del lloc web, sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recopilades per la navegació o la contractació de serveis a través del nostre lloc web.
En aquest sentit, Conde de Valicourt l’informa de que les seves dades seran tractades de conformitat amb les normes vigents respecte a la política de privacitat, d’acord amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD).
L’ús d’aquesta pàgina web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

 

Responsable del Tractament

 

Conde de Valicourt és titular de la pàgina web condedevalicourt.com
Domicili social: Sant Antoni, 33-35 – 08770 Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)
Telèfon: +34 93 891 00 36
Correu electrònic: protecciondedatos@condedevalicourt.com

 

1. Obtenció de les dades

 

Conde de Valicourt informa que les dades que s’obtenen a través de la nostra pàgina web, els formularis de la mateixa i els rebuts per correu electrònic, són aquelles que se’ns faciliten voluntàriament per l’usuari, les que es deriven de relacions i comunicacions amb l’empresa i informació que sigui legítimament extraïble de les dades que tractem.
De la mateixa forma, també obtenim dades a través de la informació de tercers que ens proporcioni el propi usuari o terceres persones, previ consentiment del mateix, existint una base legítima.

 

2. Finalitat de l’obtenció i recollida de dades

 

Conde de Valicourt tractarà les dades que li siguin facilitades amb l’objectiu d’oferir-li els productes i/o serveis que ens hagin estat contractats, gestionar les seves consultes o peticions i qualsevol altre supòsit que sigui necessari per a complir les relacions comercials que mantingui amb nosaltres.
Així mateix, també es tractaran les dades per remetre-li comunicacions comercials, sempre amb el seu consentiment previ, així com per analitzar hàbits de navegació.

En cas de voler formar part de l’equip de Conde de Valicourt, es tractaran les dades dels usuaris i la documentació que ens sigui facilitada, amb la finalitat de valorar el perfil del/de la candidat/a i considerar-lo per a possibles vacants a l’empresa.

 

3. Tractament de dades

 

De conformitat amb la normativa aplicable, Conde de Valicourt es compromet a tractar les dades a les que tingui accés aplicant les mesures tècniques preventives i organitzatives adequades. D’aquesta manera, garantim el màxim nivell de seguretat i uns nivells de confidencialitat, integritat i disponibilitat òptims dels serveis i sistemes de tractament de dades.

 

4. Comunicació d’informació a tercers

 

Conde de Valicourt informa als seus usuaris de que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció de que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat del tractament. En aquest últim cas, només es portarà a terme la cessió de dades al tercer quan Conde de Valicourt disposi del consentiment exprés de l’usuari.
Es possible que alguns dels nostres proveïdors, per exemple Google, processin dades fora de les fronteres de la Unió Europea. En aquest casos, exigim al proveïdor estar adscrit a un protocol d’adequació de protecció de dades aprovat per la Unió Europea.

 

5. Temps de conservació de les dades

 

Conde de Valicourt conservarà totes les dades de l’usuari fins el moment en que sol·liciti expressament la seva supressió o, pel contrari, fins que acabi la relació empresarial que l’uneix amb la nostra empresa. En aquest cas, les dades es suprimiran quan s’hagin acomplert els termes legals previstos.

 

6. Drets dels usuaris

 

Vostè sempre podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat d’acord amb el previst en la normativa legal vigent en matèria de política de privacitat.
Per a fer ús d’aquest drets, haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça:
Conde de Valicourt, Sant Antoni, 33-35 – 08770 Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona, España o mitjançant correu electrònic: protecciondedatos@condedevalicourt.com

 

7. Responsabilitats dels usuaris

 

L’usuari es responsabilitza de que totes les dades que es facilitin i s’enviïn a Conde de Valicourt són verídiques, exactes, actualitzades, vigents i autèntiques. Així mateix, també és responsable del consentiment que es dona a l’empresa per al seu tractament i utilització. De la mateixa manera, l’usuari es fa responsable de les dades a tercers que ens pugui facilitar, respecte als quals està obligat a tenir el seu consentiment exprés.

 

8. Legislació i jurisdicció

 

El fet d’entrar en el lloc web i a les aplicacions de Conde de Valicourt implica l’acceptació de les condicions disposades en la present Política de Privacitat. En cas de no acceptar aquestes condicions, haurà d’evitar utilitzar i visitar la nostra pàgina web.

Tot tipus d’inconvenient i controvèrsia que es pugui donar, es regirà per la legislació espanyola i es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat més propera al domicili social de Conde de Valicourt

 

 

MÉS INFORMACIÓ